• “پرداخت هزینه” برای پرداخت هزینه خرید کتاب های دارای زدگی و خرید کتاب به تعداد زیاد میباشد، در غیراینصورت لطفا برای خرید کتاب به صفحه فروشگاه  سایت مراجعه کنید.