بایگانی برچسب برای: فصل اول clean architecture

کتاب معماری تمیز

فصل 1 کتاب Clean Architecture : طراحی و معماری چیست؟

/
    در طول سالیان همیشه میان طراحی و معماری ابها…