بایگانی برچسب برای: فصل 15 Clean Architecture

کتاب معماری تمیز

فصل 15 کتاب Clean Architecture : معماری چیست؟

/
واژه ی معماری، تصور قدرت و معماآميز بودن را به ذهن می آورد. معما…