بایگانی برچسب برای: فصل 22 معماری تمیز

کتاب معماری تمیز

فصل 22 کتاب Clean Architecture : معماری تمیز

/
هر یک از این معماریها، سیستمهایی را تولید می کنند که دارای …